November 9

Ամենա ՈՒժեղը

Կովը շատ էր ուզում ուժեղանալ։ Գնաց արտի մոտ արտը ասաց․

-Կովիկ, դու մտածում ես, որ իմ խոտերը կարող են քեզ ուժեղացնել։ Այդ խոտերը չեն կարող ուժ տալ, գնա  ու հարցրու կատվին, նրա մազերը շատ ուժեն տալիս։ Կովը գնաց կատվի մոտ, իսկ կատուն ասաց․

-Արտ քեզ խաբել է, իմ մազերը չեն կարող ուժ տալ, գնա արևի մոտ։

Կովը գնաց արևի մոտ, արևը ասաց․

-Կովիկ, եթե ես տամ քեզ իմ ուժը դու կվառվես, գնա մկան մոտ։

Կովը գնաց մկան մոտ, որովհետև նա կարող էր իրեն պաշտպանել փղերից։


Posted November 9, 2020 by Մարկ Խալաթյան in category Մայրենի

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*